ตัวชี้วัดย่อย : ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (SOE65)